szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Pracownik socjalny dla pacjenta

Pracownik Socjalny Szpitala

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pracownik socjalny:
Ela Kościuczyk – Litwin

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt:
Blok F (Administracja),  I piętro, pokój 6122

Telefony:
+48 85 745 06 37

Adres do korespondencji:
Pracownik Socjalny
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rola pracownika socjalnego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym polega na rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych Pacjenta, mających znaczący wpływ na poprawę stanu jego zdrowia, a tym samym pozytywnie oddziałujących na efektywność leczenia oraz skrócenie okresu jego hospitalizacji do niezbędnego minimum.

Nadrzędnym celem pracy socjalnej w szpitalu jest szczególny stosunek do pacjenta oraz jego rodziny, uwzględniający potrzeby emocjonalne i egzystencjalne chorego dziecka i jego opiekunów, dla których   ważne jest poczucie bycia rozumianym, życzliwe zainteresowanie i troska o ich sytuację losową, a także fachowe wsparcie ze strony osoby udzielającej pomocy. Pracownik socjalny współpracuje  z  interdyscyplinarnym zespołem  terapeutycznym(lekarz, pielęgniarka, psycholog, pedagog, itd.)  w celu  całościowego podejścia do problemów zdrowotnych  pacjenta w kontekście uwarunkowań społeczno-opiekunczych,

Do zadań pracownika socjalnego  w szpitalu należy :
  • pomoc w organizacji środowiska opiekuńczego w środowisku domowym lub opieki instytucjonalnej dla pacjentów wymagających takiej pomocy oraz reprezentowanie pacjenta na zewnątrz Szpitala w celu rozwiązywania pilnych spraw socjalno-bytowych,
  • pomoc osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  • zbieranie i analizowanie danych dotyczących sytuacji socjalno-bytowej pacjenta,
  • ustalanie zakresu pomocy jakiej będzie potrzebował pacjent opuszczający Szpital, danych dotyczących wydolności opiekuńczej  środowiska domowego chorego ,
  • ustalenie wspólnie z pacjentem i jego rodziną kierunków działań zmierzających do zapewnienia właściwego środowiska domowego, rodzinnego, zawodowego i szkolnego,
  • informowanie chorego i jego rodziny o możliwościach pomocy instytucjonalnej w zakresie opieki socjalno-bytowej,
  • pomoc rodzinie w stworzeniu normalnych warunków domowych powracającemu choremu ze Szpitala, przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w terenie,
  • pomoc choremu i jego rodzinie w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życiowych,
  • podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej dziecka dla zapewnienia prawidłowej opieki z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej włącznie
NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ