szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Pobyt pacjentów w stanach terminalnych

Pacjentów w  stanach terminalnych (nieuleczalnie chorych) oraz ich rodziny należy otoczyć specjalną opieką. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień,  do poszanowania godności i umierania w spokoju.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku zapewnia w/w pacjentom:

 • możliwość całodobowego kontaktu pacjenta z rodziną zgodnie z zasadami obowiązującymi
  w szpitalu,
 • jednoosobową salę (zgodne z możliwościami Kliniki/Oddziału); w przypadku braku możliwości zapewnienia sali jednoosobowej, personel wydziela miejsce, które umożliwia stały
  i nieskrępowany kontakt z pacjentem,
 • atmosferę spokoju i opanowania oraz empatię wobec dziecka i jego rodziców/opiekunów,
 • możliwość włączenia rodziny w opiekę (przygotowanie rodziny pacjenta do niesienia choremu pomocy, opieki i wsparcia emocjonalnego, pomoc rodzinie w akceptacji niepomyślnego rokowania),
 • sprawowanie opieki medycznej zgodnie z zasadami:
  –  ze szczególną starannością, z poszanowaniem godności i intymności pacjenta,
  –  łagodzenie lęku, leczenie bólu fizycznego,
  –  zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia (zgodniez aktualną wiedzą medyczną, procedurami i standardami medycznymi),
  –  udzielanie wsparcia emocjonalnego.
 • wsparcie psychologiczne – możliwość konsultacji psychologicznej,
 • wsparcie duchowe – możliwość udzielenia Sakramentów na życzenie pacjenta lub jego rodziny (rodzina ma prawo do uzyskania zaświadczenia o udzieleniu posługi religijnej pacjentowi od duchownego udzielającego Sakramentu.)
NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ