szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Projekty/Dotacje

UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/5/2022/439

na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zawarta ze  Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia

Minister udziela Szpitalowi dotacji celowej na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego :

„Cyfrowy aparat RTG z  fluoroskopią”

Minister przekaże   środki z  budżetu państwa na finansowanie realizacji zadania do 31.12. 2022 r. na podstawie:

1) art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 114 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 4, art. 115 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust.4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z póżn. zm.);

2) art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579).

Cel bezpośredni realizacji zadania to podniesienie jakości opieki medycznej i podniesienie jakości świadczeń diagnostycznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,

pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  w Białymstoku oraz racjonalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury jednostki.

Całkowita wartość inwestycji – 1 400 000 zł,   w tym: 1 393 840  zł – dotacja z budżetu państwa 

 


UMOWA NR DOI/FPC/COVID-19/5/2022/268

na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego

  1. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku – w związku z COVID-19”

zawarta ze  Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia

Minister przekaże  w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

na finansowanie realizacji zadania w 2022 r.

Cel bezpośredni realizacji projektu to podniesienie jakości opieki medycznej i bezpieczeństwa pacjentów w związku z Covid-19 poprzez dostosowanie

pomieszczeń Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej do wymaganych standardów i przepisów prawa i podniesienie jakości świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,

pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  w Białymstoku oraz racjonalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury jednostki.

Całkowita wartość inwestycji – 4 862 559 zł,   w tym: 4 862 559 zł – dotacja z budżetu państwa 

 


 

Umowa nr 1/18/10/2021/5/1174

na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”

zawarta w 2021 roku ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia

W ramach realizacji umowy zakupiono następującą aparaturę medyczną:

Lp. Nazwa zakupionego sprzętu Ilość Wartość
1 Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem 1 175 000,00
2 Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego 1 215 342,40
3 Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej ręki 1 70 000,00
4 Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn 1 124 950,00
5 Bieżnia do nauki chodu 1 314 707,62

 

Całkowita wartość zakupionej aparatury – 900 000,02 zł.,

w tym: 900 000,00 zł. – dotacja z budżetu państwa


UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/1034

 na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia 

 

W ramach umowy na dotację zakupiono następującą aparaturę medyczną:

1.Aparat RTG z ramieniem C z przeznaczeniem do Klinki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Blok Operacyjny

2. Aparat RTG z ramieniem C z przeznaczeniem do Klinki Obserwacyjno – Zakaźnej

 

Całkowita wartość zakupionej aparatury – 1099 080,00 zł.,

w tym:

972 498,94 zł. – dotacja z budżetu państwa

126 581,06 zł. – środki własne

 


Dotacja celowa z budżetu państwa

na realizację w 2021 roku zakupu aparatury i sprzętu medycznego

w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Całkowitą wartość zadania – 548 204,76 zł. w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 100%- 548 204,76 zł.

 

Z otrzymanej dotacji zakupiono w 2021 roku aparaturę medyczną z przeznaczeniem do Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci:

1. Aparat echokardiograficzny Philips EPIQ – o wartości 339 120,00 zł.

2. Analizator do pomiaru gazów oddechowych – o wartości 95 857,11 zł.

3. Urządzenie do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów

w obecności pacjenta – o wartości 113 227,65 zł

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ