szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik:Jacek Bida
lek. Jacek Teodor Bida – specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Ukończony Całościowy Kurs Psychoterapii Zakładu Terapii Rodzin CM UJ oraz Kurs Interwencji Kryzysowej (certyfikat nr 18/2006/ki), ponad 250 godzin uczestnictwa w seminarium teoretyczno-superwizyjnym „Psychoanalityczne podejście w terapii dzieci i młodzieży”. Szkolenie w Calcot Services for Children Reading UK. 

 

 

 


Sekretariat: 
e-mail: psychiatra@udsk.pl

Telefony: +48 85 74 50 788, +48 85 74 50 804
Faks: +48 85 74 50 644

 • Pracownicy Kliniki
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:

 • lek. Adrian Tyszka – w trakcie specjalizacji z psychiatrii 
 • lek. Piotr Sznurkowski – w trakcie specjalizacji z psychiatrii 

Zespół psychologów: 

 • mgr Natalia Predko – psycholog, psychoterapeuta, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, certyfikowany trener TUS SST 
 • mgr Katarzyna Kalinowska – psycholog, psychoterapeuta 
 • mgr Magda Chmielewska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, certyfikowany trener TUS SST 

Zespół pielęgniarski:

 • Barbara Karwacka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Agnieszka Góryńska – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

Terapeuta zajęciowy:

 • Elżbieta Jeżyna – mgr w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, psychoterapeuta 

Wychowawcy: 

 • mgr Anna Iwaniuk – ukończone kursy w zakresie arteterapii, oligofrenopedagogiki 
 • mgr Emilia Sorko – edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej

Oddział Dzienny Psychiatryczny UDSK prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży do 18r.ż., których stan psychiczny lub psychosomatyczny nie wymaga hospitalizacji całodobowej. W strukturze Oddziału znajduje się gabinet lekarski, gabinet psychologiczny, gabinet psychoterapii indywidualnej, sala terapeutyczna, sala terapii grupowej młodzieży, sala terapii grupowej dzieci.

Jako oddział ogólnopsychiatryczny prowadzimy kompleksową diagnozę pacjentów w wieku rozwojowym z różnymi zaburzeniami psychicznymi m.in. całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera), zespołem ADHD i zaburzeniami hiperkinetycznymi, mieszanymi zaburzeniami rozwojowymi,  zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia schizotypowe), depresyjnymi, lękowymi, związanymi ze stresem, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), zespołem natręctw, zaburzeniami psychosomatycznymi.

Obok diagnozy medycznej - psychiatrycznej, prowadzona jest pełna diagnoza psychologiczna, która obejmuje badanie zdolności poznawczych z oceną poziomu inteligencji, funkcji wykonawczych; diagnozę funkcjonalną, ocenę umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności szkolnych, określenie mocnych i słabych stron dziecka, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi psychometrycznych

Proces terapeutyczny jest oparty o opracowany indywidualny plan terapeutyczny uwzględniający leczenie psychiatryczne, leczenie farmakologiczne, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię oraz opiekę pielęgniarską. Prowadzimy psychoterapię indywidualną, terapię grupową dostosowaną do wieku pacjenta, trening asertywności, komunikacji, rozwiązywania sytuacji trudnych, socjoterapię, psychoedukację, konsultacje rodzinne, spotkania edukacyjne, elementy treningu rodzicielskiego, promocję zdrowia psychicznego, trening umiejętności społecznych, techniki relaksacyjne, terapię zajęciową z wykorzystaniem różnych form sztuki w leczeniu zaburzeń psychicznych (m.in. arteterapię, ludoterapię, filmoterapię, biblioterapię, zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią, psychorysunek, treningi kulinarne).

W zespole terapeutycznym Oddziału zatrudnione są osoby z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki. Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych personelu, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach  psychoterapeutycznych, konferencjach naukowych gwarantuje udzielanie świadczeń psychiatryczno-psychologicznych na wysokim poziomie.

Pacjenci mają możliwość pobytu  w Oddziale w godzinach od 8:00 do 15:00. W tym czasie objęci są opieką doświadczonego personelu terapeutyczno – medycznego. Dzieci od 1 do 6 r.ż. przebywają w Oddziale z rodzicem. Uczniowie mogą kontynuować obowiązek szkolny w zakresie zajęć realizowanych przez nauczycieli szkoły przyszpitalnej (przygotowanie w klasie 0, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). Współpracujemy ze stowarzyszeniami oraz ośrodkami pomocy rodzinie, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi obejmującymi kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy funkcjonowania psychospołecznego naszych pacjentów.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego - nieodpłatnie). W dniu przyjęcia rodzic/opiekun prawny wraz z pacjentem zgłasza się bezpośrednio do Oddziału o ustalonej godzinie. Ponadto, rodzice/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, posiadanych opinii z PPP, wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań.

 logo UMB

Działalność dydaktyczna:

Wykłady i zajęcia dla pielęgniarek w ramach kursów doskonalących z zakresu psychiatrii dziecięcej i psychopatologii wieku rozwojowego.

Tematyka naukowo-badawcza:

 • Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, zaburzenia autystyczne). Wczesna diagnoza. Interwencje umożliwiające rozwiązywanie problemów szkolnych i poprawę funkcjonowania. Wykorzystanie kwestionariuszy/narzędzi diagnostycznych i badawczych otrzymanych z National Initiative for Children’s Healthcare Quality NICHQ.
 • Zaburzenia więzi, następstwa deprywacji potrzeb rozwojowych w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja nervosa, bulimia).
 • Problem NSSI (Nonsuicidal Self-Injury) w populacji wieku rozwojowego.

Wybrane projekty badawcze:

 • Wskaźniki behawioralne zaburzeń autystycznych, zespołu ADHD, zaburzeń zachowania w okresie rozwojowym. UMB 143-26588 L
 • Funkcje poznawcze a aktywność matrix metaloproteinaz (MMP) u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). UMB 3-26601L
 • Prospektywne 6 miesięczne badanie obserwacyjne mające na celu określenie całkowitych kosztów leczenia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) w Polsce” Eli Lilly Polska 2006
 • Ocena odległych następstw zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. UMB  4 – 26745 L

Publikacje:

 • H. Kądziela-Olech, P. Cichocki, J. Chwieśko, J. Konstantynowicz, J. J. Braszko: Serum Matrix Metalloproteinase-9 levels and severity of symptoms in boys with Attention Deficit Hyperactivity ADHD/ Hyperkinetic Disorder HKD; European Child & Adolescent Psychiatry, 2015 : 24, 1, s. 55-63
 • H. Kądziela-Olech, N.Predko: The distorted development of attention: the possible overarching reason for ADHD and ASD. European Child & Adolescent Psychiatry, 2015:24, suppl., s.S223-S224
 • H. Kądziela-Olech, G.Żak, B. Kalinowska, A. Wągrocka, G.Perestret, M. Bielawski: Częstość zamie-rzonych samookaleczeń bez intencji samobójczych - Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do wieku i płci. Psychiatria Polska,2015,49,4,s.765-778
 • H. Kądziela-Olech: Profil zaburzeń psychicznych na podstawie psychiatrii konsultacyjnej u pacjentów hospitalizowanych w wielospecjalistycznym dziecięcym szpitalu klinicznym. Pediatria I Medycyna Rodzinna, 2015:11,2,s.197-204
 • H. Kądziela-Olech: Czy zaburzenia eksternalizacyjne dorosłych są kontynuacją zaburzenia hiperkinetycznego (HKD) w dzieciństwie – 12-letnie badanie podłużne. Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju. XXVIII Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poznań 2015
 • H. Kądziela-Olech: Objawy autyzmu, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz innych zaburzeń neurorozwojowych jako przejaw zaburzonej neuroplastyczności. Psychiatria i Psychologia Kliniczna,  2014 : 14, 2;112-115
 • H. Kądziela-Olech: Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w ocenie nauczycieli i rodziców w odniesieniu do NICHQ Vanderbilt Assessment Scale. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2014:14,4, s.277-283
 • H. Kadziela-Olech: Ocena odległych efektów prowadzonych działań psychoedukacyjnych w grupie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2012 : 12, 3;149 – 156
 • J.Konstantynowicz, T.Porowski, W.Zoch-Zwierz, Jolanta Wasilewska, H. Kądziela-Olech, W. Kułak, S. Costen Owens, J.Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: A potential pathogenic role of oxalate in autism. European Journal of Paediatric Neurology 2012(16) 5: 485 - 491
 • J. Konstantynowicz, P. Abramowicz, J.Jamiołkowski, H. Kądziela-Olech, I. Białokoz-Kalinowska, K. Kierus-Jankowska, J. Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: Thigh circumference as a useful predictor of body fat in adolescent girls with anorexia nervosa Annals of Nutrition and Metabolism 2011;58:181-187
 • H. Kądziela-Olech, K. Michalak, U. Dymnicka, P. Cichocki: Czy istnieją podtypy zespołu Aspergera? - rozważania kazuistyczne. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2008, supl.1, s.33
 • H. Kadziela-Olech, J. Konstantynowicz, J. Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: Nasilenie depresji w przebiegu jadłowstrętu psychicznego - czynnik ryzyka osteoporozy. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2008, supl.1, s.34
 • H. Kądziela-Olech: Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Biuletyn Stowarzyszenia Terapeutów Pedagogicznych, 2007:8,s.92-96
 • H. Kądziela-Olech: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej w wieku przedszkolnym. Klinika Pediatryczna 2007 : 15, 4, s. 509-512
 • H. Kądziela-Olech, J. Piotrowska-Jastrzębska. The duration of breastfeeding and attention deficit hyperactivity disorder. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku 2005, 50;302-306
 • H. Kądziela-Olech, J. Piotrowska-Jastrzębska : Attention deficit hyperactivity disorder - is it the modern disorder in chldren?, Childhoods 2005 Oslo, Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, s.470
 • H. Kadziela-Olech, J. Piotrowska –Jastrzębska: Czynniki ryzyka zespołu ADHD u dzieci. Psychiatria Polska, 2004 : 38, 3 supl., s. 114-115

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ