szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Misja szpitala

Misja
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku:

 Zapewniamy specjalistyczną pomoc każdemu dziecku oraz kształcimy kolejne pokolenia medyków

Uznając zdrowie za najwyższą wartość, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny  im. L. Zamenhofa w Białymstoku dąży do stworzenia takich warunków, żeby nasi mali pacjenci  i ich rodzice/opiekunowie czuli się bezpiecznie, pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, a studenci odpowiednie warunki do pozyskiwania wiedzy i umiejętności.

Dążenie do spełniania oczekiwań współczesnego pacjenta, zgodnie z obowiązującymi aktami prawa i przepisami wewnętrznymi powoduje konieczność koncentracji działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, co jest wyzwaniem przede wszystkim dla każdego pracownika ochrony zdrowia.

Kierując się dobrem pacjentów i pracowników, wykorzystując zdobytą wiedzę  i doświadczenie dążymy do tego, aby:

 • stworzyć przyjazną atmosferę wokół pacjenta,
 • udzielać pełnej informacji o postępach leczenia,
 • zaspokajać potrzeby zdrowotne pacjentów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów
 • dbać o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostycznoleczniczym
 • analizować potrzeby i oczekiwania pacjentów oraz dostosowywać do nich ofertę naszych usług
 • monitorować satysfakcję pacjentów i pracowników
 • doskonalić organizację pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie
 • zapewnić pracownikom optymalne warunki pracy
 • rozwijać wiodące i nowe obszary działalności medycznej, dostosowane do potrzeb demograficznych i epidemiologicznych
 • wdrażać rozwiązania innowacyjne w działalności medycznej
 • dążyć do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz pacjentów, jak również osób przebywających na terenie szpitala poprzez zakupy nowoczesnego i           niezbędnego       sprzętu            medycznego   oraz     sukcesywne     remonty poszczególnych klinik/oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • podejmować działania w zakresie zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • doskonalić komunikację wewnętrzną i organizację pracy szpitala
 • racjonalnie gospodarować zasobami
 • monitorować podejmowane działania, identyfikować obszary do poprawy, zapobiegać nieprawidłowościom, eliminować na bieżąco zidentyfikowane niedociągnięcia
 • utrzymać status kompetentnego i niezawodnego partnera we współpracy ze wszystkimi kontrahentami i interesariuszami Szpitala
 • współpracować z ośrodkami akademickimi innymi szpitalami i instytucjami

Dyrekcja Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa  w Białymstoku dla zapewnienia realizacji przyjętych celów zobowiązuje się do zapewnienia środków i zasobów oraz przyjmuje zobowiązanie do prowadzenia działalności zgodnie  z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

W obszarze zarządzania jakością w Szpitalu funkcjonują Komitety i Zespoły, które analizują na bieżąco problemy związane z jakością świadczonych usług. Członkami w/w Komitetów i Zespołów są pracownicy Szpitala, będący profesjonalistami w dziedzinach mających bezpośredni wpływ na jakość udzielanych świadczeń.

W trosce o pacjenta i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych UDSK prowadzi analizę satysfakcji pacjenta, będącą istotnym elementem oceny jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Poziom świadczeń w znaczącej mierze jest uzależniony od zaangażowania  i satysfakcji personelu szpitala, w związku z tym również ten aspekt jest monitorowany, między innymi poprzez ankietę satysfakcji pracownika. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań satysfakcji pacjentów i pracowników służą nam do podejmowania działań projakościowych.

Wysoka jakość świadczeń zdrowotnych to także dbałość o bezpieczeństwo pacjenta, szybkie rozpoznanie pogarszającego się stanu pacjenta i natychmiastowa pomoc. Niezbędna jest dobra komunikacja w zespole i ciągła edukacja ukierunkowana na poszerzenie wiedzy na  temat postępowania z  pacjentami w ciężkim stanie. Dlatego UDSK  w 2017 roku zgłosiło chęć udziału w projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości  i bezpieczeństwa opieki” część Zespoły Wczesnego Reagowania” i jesteśmy w gronie 25 szpitali, a jednym z dwóch szpitali pediatrycznych, które zostały do projektu zakwalifikowane. Zadaniem ZWR, w skład którego wchodzi lekarz anestezjolog oraz pielęgniarka anestezjologiczna, jest m.in. pomoc w leczeniu pacjentów, których stan jest cięższy niż innych chorych w danej klinice/oddziale lub gdy intensywność leczenia znacznie przekracza rutynowy poziom opieki w tej klinice/oddziale oraz gdy nastąpi pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. ZWR pomagać będzie także w nadzorze i leczeniu pacjentów przekazanych z Oddziału Intensywnej Terapii do innej kliniki/oddziału, będzie też zalecał przekazania pacjenta do innej kliniki/oddziału – zgodnie z jego stanem zdrowia i wymaganym leczeniem.

W UDSK w Białymstoku prowadzony jest rejestr zakażeń szpitalnych oraz monitorowane są patogeny alarmowe, a czynna forma monitorowania zakażeń wpływa bezpośrednio  na bezpieczeństwo pacjentów w tym zakresie. Nie bez znaczenia w tym aspekcie ma wdrożona okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa, zasady polityki antybiotykowej i koncyliacji lekowej.

UDSK, uznając bezpieczeństwo pacjenta za jeden z podstawowych warunków jakości świadczonej opieki, poszukuje kompleksowych rozwiązań mających na celu zapobieganie najpowszechniej występującym zdarzeniom niepożądanym, uwzględniając jednocześnie najistotniejsze elementy mające realny wpływ na częstość występowania zdarzeń niepożądanych i obciążenia nimi wywołane. Najważniejszą funkcją systemu zgłaszania zdarzeń jest wykorzystywanie wyników analizy danych i postępowań wyjaśniających, aby bezpośrednio ulepszać opiekę zdrowotną oraz pomagać pracownikom służby zdrowia w bezpieczniejszym wykonywaniu pracy. Szpital rejestruje zdarzenia niepożądane, a Komisja ds. Analizy Zdarzeń Niepożądanych analizuje wszystkie zdarzenia niepożądane oraz działania naprawcze podejmowane przez Kierownictwo i personel.

Należy pamiętać, że droga prowadząca do sukcesu nie jest ani łatwa, ani prosta. Każda przemiana wymaga czasu, a powolny i stały proces, konsekwentna realizacja założonych celów zapewnia trwałe korzyści. Doskonalenie wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych wymaga stałego wdrażania programów poprawy jakości. Pomocne w tym zakresie są zewnętrzne systemy oceny jakości świadczeń medycznych. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny  im. L. Zamenhofa w Białymstoku uczestniczy w rankingach mających na celu ocenę jakości oferowanych usług oraz dających możliwość porównania ze szpitalami o podobnym charakterze działalności.

Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Uniwersytecki Dziecięcy szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku w 2003 i 2006 roku jako pierwszy na Podlasiu uzyskał ten ważny certyfikat. Obecnie szpital przygotowuje się do procedury akredytacyjnej.

Bezpieczny szpital

Bezpieczny Szpital to ogólnopolski ranking szpitali przeprowadzany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, firmę doradczą IDEA Trade oraz dziennik Rzeczpospolita. Celem rankingu jest dokonanie oceny całego szpitala jako jednej instytucji oraz wzmocnienie jego wizerunku. Ocena obejmuje następujące obszary działalności: zarządzanie, opieka medyczna i jakość opieki.

Nasz dotychczasowe osiągnięcia w tym konkursie: 

 • 2007  – I miejsce w kategorii szpitali wojewódzkich Finalista w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych
 • 2008  – Najlepszy szpital w województwie podlaskim  Finalista w kategorii 100 najlepszych szpitali  publicznych
 • 2009  – Najlepszy szpital w województwie podlaskim Finalista w kategorii 100 najlepszych szpitali  publicznych
 • 2010  – Najlepszy szpital w województwie podlaskim Finalista w kategorii 100 najlepszych szpitali  publicznych
 • 2011 –  Finalista w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych
 • 2012 –  Finalista w kategorii Najlepszy szpital publiczny w województwie podlaskim 2014 – Wyróżnienie w rankingu szpitali  zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych
 • 2018 – piąte  miejsce w województwie podlaskim

Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia

 „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” to jeden z najbardziej prestiżowych znaków jakości w ochronie zdrowia na polskim rynku. Certyfikat promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej.  Godło „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” otrzymują podmioty wyróżniające się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania, troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami.

25 lutego 2019 r. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku otrzymał: Certyfikat „Wysoka Jakość  w Ochronie Zdrowia”

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Laur Nowoczesności” – prof. dr hab. Anna Maria Wasilewska – Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  im. L. Zamenhofa w Białymstoku wyróżnienie zostało przyznane za zarządzanie placówką medyczną w której wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością.

W 2016 r. UDSK otrzymał:

 • Certyfikat „Wysoka Jakość  w Ochronie Zdrowia”
 • Wyróżnienie „Grand Quality”

Konkurs im. prof. Zbigniewa Religi

Do konkursu im. prof. Zbigniewa Religi,  którego organizatorem jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nominacje zgłaszają rodzice i opiekunowie podopiecznych Fundacji.

Ostatecznego wyboru laureatów spośród kandydatur dokonuje Kapituła Konkursu.

W 2014 r. decyzją Kapituły Konkursu Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej została uhonorowana tytułem „Wzorcowej Placówki Służby Zdrowia”. Rodzice doceniali nie tylko wiedzę lekarską  i empatię, ale podkreślali także ogromną rolę umiejętności rozmowy z pacjentami  i otwartość specjalistów.

 

Ogólnopolski Plebiscyt Medyczny „Laur Pacjenta”

Ogólnopolski Plebiscyt Medyczny „Laur Pacjenta” to specjalne miejsce w internetowej przestrzeni, gdzie pacjenci wybierają najlepszych przedstawicieli branży medycznej w dwóch kategoriach: Lekarze oraz Placówki medyczne. Plebiscyt daje niepowtarzalną okazję, aby oddać swój głos na lekarza, który cieszy się największym zaufaniem, na przychodnię lekarską, w której najłatwiej dostać się do specjalisty. W 2014 UDSK uzyskał „Certyfikat Zaufania Pacjentów” w kategorii Placówka Medyczna.

 

 

Życzę nam wszystkim, abyśmy wspólnie osiągnęli założone cele, przede wszystkim dla dobra naszych małych pacjentów, jak również dla jeszcze większej satysfakcji z wykonywanej pracy.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ