szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Fundusze unijne

PIOS logo

Projekt nr POIS.09.02.00-00-0205/21

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego

Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Termin realizacji: do 30.06.2023 r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość inwestycji: 35 575 213,70 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzynaście 70/100 PLN),

w tym 15% tej kwoty tytułem dotacji celowej BP oraz 85% ze środków UE ( Wkład Funduszy Europejskich)

Cele projektu :

Celem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb i wymagań infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i zwiększenia dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, będzie miała istotny wpływ na poprawę warunków leczenia i hospitalizowania pacjentów, co jednocześnie wymiernie wpłynie na standardy pracy personelu medycznego.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie poprawa poziomu, jakości i standardów opieki medycznej, co w dłuższym okresie przełoży się na podniesienie zdrowotności mieszkańców całego kraju, poprawę jakości ich życia oraz zmniejszenie kosztów społecznych leczenia.

Celem działania są prace modernizacyjne wewnątrz budynków szpitala, poprawiające proces leczenia i pobytu pacjentów oraz ich opiekunów w 8 Klinikach:

– Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości;

– Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmunologii;

– Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii;

– Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej;

– Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej;

– Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej;

– Klinika Otolaryngologii Dziecięcej;

– Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza;

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

– podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad dzieckiem,

– zmniejszenie skutków zabiegów operacyjnych poprzez zastosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego i skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji – podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,

– zapobieganie niepokojącym trendom demograficznym oraz realizacja działań na rzecz zachowania zasobów pracy,

– rozwój najwyższej jakości specjalistycznej opieki koordynowanej w jednostce o III stopniu referencyjności,

– zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników ochrony zdrowia,

– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

Cele ogólne są zgodne z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi UE, Polski jak również dokumentami strategii województwa podlaskiego.

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Podniesienie jakości opieki medycznej poprzez dostosowanie pomieszczeń do wymaganych standardów i przepisów prawa i podniesienie jakości diagnostyki szpitalnej,

możliwości zabiegowych i opieki pooperacyjnej dzieci – pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz racjonalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury jednostki.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:
– zapewnienie wyższych standardów opieki dzieciom i ich opiekunom,
– poprawa jakości leczenia zabiegowego poprzez unowocześnienie aparatury,
– uporządkowanie funkcji infrastruktury szpitala, celem sprawniejszej organizacji opieki nad chorym,
– ułatwienie i poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
– podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
– podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
– podniesienie jakości diagnostyki,
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
– skrócenie czasu hospitalizacji,
– zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego – wzrost ilości zabiegów, skrócenie czasu zabiegu,
– poprawę komfortu dzieci i ich rodziców.

Uznano, że największy efekt poprawy jakości pobytu i efektywności wykorzystania infrastruktury będzie możliwy do osiągnięcia dzięki następującym działaniom:
– zmiany funkcjonalne w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w bloku A1, AL, AP na piętrze I,II,III. V, VI  oraz Niskim i Wysokim Parterze

– zaprojektowanie izolatek oraz pokoi 2- lub 3 – łóżkowych na odcinkach dzieci młodszych oraz pokoi 2 – łóżkowych wyposażonych w węzeł sanitarny na odcinku dzieci starszych, przy jednoczesnym zapewnieniu miejsca w obrębie tych pokoi dla rodziców lub opiekunów,

– zmniejszenia ryzyka zakażeń szpitalnych w ramach oddziału poprzez poprawa warunków higieniczno – sanitarnych,

– poprawy warunków przebywania dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów na oddziale ( pomieszczenia socjalne, sanitariaty dla odwiedzających)

– poprawy warunków pracy personelu medycznego.

– dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów pożarowych i budowlanych (długość dojść ewakuacyjnych, szerokości przejść i drzwi, zaprojektowania DSO, modernizacja instalacji c.o.,

wod. – kan. i elektrycznej budynków – zaprojektowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych ( pacjentów i ich opiekunów) , punktu przygotowania leków, pomieszczeń socjalnych i porządkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami
– modernizację klatek schodowych i wind.

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Klauzula informacyjna


Budowa Centrum Psychiatrii USK i UDSK

Informacja ogólna o projekcie

Projekt w części dotyczącej „Budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Finansowanie inwestycji „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakresie dotyczącym wkładu własnego USK i UDSK dofinansowana ze środków Ministra Zdrowia w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Umowa dotacji i umowa finansowania projektu przez Ministerstwo zdrowia została podpisana w dniu 22.03.2019 r.

 • Realizacja Projektu:  21.03.2019 –  31.12.2022
 • Budżet projektu:

– w zakresie dotyczącym UDSK – 20 000 000,00 zł

– w zakresie dot. USK – 20 000 000,00 zł

 • Wartość dofinansowania ze środków programu RPOWP 2014-2020 – 16 999 999,98 zł
 • Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 22 616 000, 00 zł

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia Centrum Psychiatrii USK i UDSK, który zakłada budowę 4-kondygnacyjnego obiektu (w tym trzy kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), o łącznej powierzchni całkowitej 5080 m2 i wartości kosztorysowej inwestycji ok. 40 mln złotych.

Program inwestycji zakłada realizację zadania w ciągu 3 lat, w latach  2019-2022, finansowaną ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

W ramach projektu powstanie budynek w połowie przeznaczony na Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK (tj. 1,5 kondygnacji naziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej) oraz na Klinikę Psychiatrii USK ( tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej).

W ramach projektu UDSK dofinansowanego z RPOWP 2014-2020 na kondygnacjach nadziemnych mają się mieścić:

 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK
 • Oddział  Dziennej Opieki Psychiatrycznej UDSK,
 • Poradnia Psychiatryczna UDSK,
 • SOR oraz Izba Przyjęć Planowych,
 • sale konsultacyjne.

W kondygnacji podziemnej planuje się zlokalizowanie archiwum, szatni personelu, pomieszczeń technicznych.

Projekt pozwoli na  świadczenie pełnego zakresu usług medycznych w dziedzinie psychiatrii, w tym pobytów  całodobowych  pacjentów. Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań inwestycyjnych.

 

Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie regionalnego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie zajmującym się leczeniem dzieci.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych Wnioskodawcy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe projektu to:

zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej:

 • realizacja priorytetów zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychiatrycznych dzieci i młodzieży dla województwa podlaskiego
 • zapewnienie godziwych standardów hospitalizacji pacjentów
 • wprowadzenie nowych technologii medycznych do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych
 • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów do 18 r.ż.
 • podniesienie jakości świadczeń specjalistycznych
 • zwiększenie efektywności systemu opieki medycznej dzieci i młodzieży zabezpieczenie przez Centrum pomocy psychiatrycznej dla populacji minimum jednego miliona osób zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

 

Zakres projektu składa się z 3 zadań:

Zadanie 1. Projekt i budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie 2. Nadzór inwestorski.

Zadanie 3. Wyposażenie medyczne.

 

Link do strony projektu: https://www.umb.edu.pl/bcp

 


Szpital realizuje projekt pn.

Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura Społeczna

Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony zdrowia

 

Nazwa zadania: Poprawa jakości infrastruktury medycznej UDSK w Białymstoku do diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem koronawirusem SARS-CoV-2 

Termin realizacji: 01.02.2020 – 31.05.2021

 

Wartość projektu:  6 507 200,00 zł., w tym:

4 880 400,00 zł. – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
976 080, 00  zł. – dotacja z Budżetu Państwa
650 720,00 – dotacja z Ministerstwa Zdrowia

 

Opis działań: zakup sprzętu, aparatury medycznej, laboratoryjnej, materiałów jednorazowych i środków ochrony osobistej, a także materiałów niezbędnych do diagnostyki SARS-CoV-2 oraz przebudowę SOR.


Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku realizuje Projekt:

„Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

Wartość projektu: 177 941 279,73 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 150 584 832,37 zł

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2022

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).PIOS logo

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0333/18
„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Termin realizacji: do 31.03.2019 r.

Całkowita wartość projektu  – 286 900,00 zł,  z tego dofinansowanie :

 • 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • 15% Ministerstwo Zdrowia

Cel ogólny realizacji przedmiotowego projektu to poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na:

 • poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia zdrowia i życia; – podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, które przeciwdziałają głównym powodom zgonów w województwie;
 • zmniejszenie śmiertelności z powodu nagłych zdarzeń losowych;
 • zmniejszenie skutków urazów poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji; – podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony Zdrowia;

Cel bezpośredni realizacji projektu to rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowanej na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.

W ramach projektu zostanie nabytych 12 szt. sprzętu i aparatury medycznej w tym:

 • Kardiomonitor – 3 szt.,
 • Defibrylator – 2 szt.,
 • USG – 1 szt.,
 • Pulsometr – 3 szt.,
 • Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt.,
 • Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020


 

PIOS logo

Tytuł projektu:
„POPRAWA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU”

Termin realizacji: do 31.03.2019 r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość inwestycji: 11 783 870,94 zł.
z czego środki UE ( Wkład Funduszy Europejskich) : 10 016 290,29 

Cel bezpośredni realizacji projektu to:
Podniesienie jakości diagnostyki, możliwości zabiegowych i opieki pooperacyjnej dzieci – pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz  racjonalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury jednostki.

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:
– podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad dzieckiem,
– zmniejszenie skutków zabiegów  operacyjnych poprzez zastosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego i skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji,
– podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,
– zapobieganie niepokojącym trendom demograficznym oraz realizacja działań na rzecz zachowania zasobów pracy,
– rozwój najwyższej jakości specjalistycznej opieki koordynowanej w jednostce o III stopniu referencyjności,
– zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników ochrony zdrowia,
– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.
Cele ogólne są zgodne z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi UE, Polski jak również dokumentami strategii województwa podlaskiego.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:
– zapewnienie wyższych standardów opieki dzieciom i ich opiekunom,
– poprawa jakości leczenia zabiegowego poprzez unowocześnienie aparatury,
– uporządkowanie funkcji infrastruktury szpitala, celem sprawniejszej organizacji opieki nad chorym,
– ułatwienie i poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
– podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
– podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
– podniesienie jakości diagnostyki,
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
– objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną,
– skrócenie czasu hospitalizacji,
– zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego – wzrost ilości zabiegów, skrócenie czasu zabiegu,
– poprawę komfortu dzieci i ich rodziców.

Zaplanowano prace modernizacyjne porządkujące funkcje, komunikację wewnętrzną i poprawiające jakość pobytu pacjenta i prace na oddziałach:
– Klinika Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ,
– Neurologii i Rehabilitacji,
– Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Uznano, że największy efekt poprawy jakości pobytu i efektywności wykorzystania infrastruktury będzie możliwy do osiągnięcia dzięki następującym działaniom:
– zmiany funkcjonalne w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w bloku A1, AL, AP na piętrze I oraz bloku AP na piętrze IV.
– reorganizację i usytuowanie Klinika Neurologii i Rehabilitacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz poddziału Kliniki Pediatrii i Nefrologii.
– usytuowanie nowej Pracowni Endoskopii w obrębie pomieszczeń zajmowanych przez Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020


 

fundusz europ         mz         ue

Tytuł projektu:
„UTWORZENIE CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM  SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU”

Termin realizacji: 03/2017 – 09/2017

Wartość projektu:  9 000 000,00 zł.
7 650 000,00 zł. – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%
1 350 000, 00  zł. – dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia 15%

Cel bezpośredni realizacji projektu to:
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych w Polsce.
Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:
– zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom urazowym
– skuteczniejsze działanie oddziałów zabiegowych szpitala
– ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy
– poniesienie bezpieczeństwa pacjentów
– podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych

W ramach projektu zostanie nabyty sprzęt medyczny wg poniższego zestawienia:
– Rezonans magnetyczny 1,5 T
– Tomograf komputerowy 64 rzędowy
– Inkubatory zamknięte 3 szt.
– Kraniotom 1 szt.
– Wiertaki ortopedyczne 2 szt.
– Zestaw do mikrochirurgii 1 szt.
– Stabilizatory zewnętrzne 2 szt.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie funkcjonowanie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych dla dzieci w Polsce

adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020


Zestaw logotypow kolor
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Projekt Nr WND- RPPD 04.01.00-20-008/12
„WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU E- ZDROWIE DO OBSŁUGI PACJENTA W UDSK PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH”

Całkowita wartość inwestycji – 2.754.085,09 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  2.340.825,06 zł
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia –  362.475,00 zł

Celem projektu jest usprawnienie procesów obsługi pacjenta oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa leczenia poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szpitalu.

Zakończono realizację projektu.


FE_IiS     logo UDSK        ue+efrr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
PROJEKT NR WND-POIS.12.02.00-00-052/08:
RADIOLOGIA XXI WIEKU – POPRAWA JAKOŚCI I DIAGNOSTYKI RENTGENOWSKIEJ W UDSK W BIAŁYMSTOKU POPRZEZ WYMIANĘ DWÓCH PRZESTARZAŁYCH APARATÓW RTG.

Całkowity koszt projektu – 3.317.150,90 PLN
Dofinansowanie – 2.431.763,90 PLN

w tym 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% z dotacji celowych Ministerstwa Zdrowia.

www.pois.gov.pl
Zakończono realizację projektu


EEA_Grants                         logo UDSK

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism
PROJEKT PL0366: DAJMY SZANSĘ NASZYM DZIECIOM. UTWORZENIE NOWOCZESNEJ KLINIKI REHABILITACJI DZIECIĘCEJ W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM
IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU.

Koordynator Projektu:
Wojciech Kułak
Asystent Koordynatora ds. informacji i promocji:
Antoni Zdanowicz
Asystent Koordynatora ds. szkoleń i sprawozdawczości:
Urszula Lisowska

Projekt dofinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w 15% ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Założenia Projektu:

 1. Przebudowa i modernizacja Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
 2. Zakup wyposażenia do Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
 3. Kursy doszkalające przeznaczone dla kadry Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
 4. Cykl szkoleń skierowanych do rodziców dzieci, które z powodu różnego rodzaju schorzeń i problemów wymagają rehabilitacji
 5. Promocja Projektu

Zakończono realizację projektu w kwietniu 2011r.

Podsumowanie projektu: raport

Więcej informacji można znaleźć tutaj: rehabilitacja


EEA_Grants                         logo UDSK

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism
PROJEKT PL0364: WIDOK NA PRZYSZŁOŚĆ. WCZESNE WYKRYWANIE I LECZENIE CHORÓB OCZU U DZIECI Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Kierownik Projektu:
Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Koordynator Projektu:
Urszula Lisowska

Projekt dofinansowany w 75% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w 25% ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Założenia Projektu:

 1. Zakup sprzętu diagnostyczno – leczniczego do Kliniki Okulistyki Dziecięcej
 2. Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych na terenie gmin województwa podlaskiego
 3. Szkolenia dla lekarzy pediatrów oraz pielęgniarek środowiskowych
 4. Promocja projektu

Zakończono realizację projektu w kwietniu 2011r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: okulistyka

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ