szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Deklaracja dostępności strony internetowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.udsk.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.udsk.pl

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNeGO:

Pełna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Adres do korespondencji: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Adres e-mail: sekretariat@udsk.pl
Strona internetowa: https://starastrona.udsk.pl/
 

Data publikacji strony internetowej: 2016-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-05-20.

 

STATUS ZGODNOŚCI:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy oraz elementy audio do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących; napisy są dodawane sukcesywnie do elementów multimedialnych,
 • na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, opisy są dodawane sukcesywnie do w/w elementów,
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,
 • tekst zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób
  z niepełnosprawnością intelektualną,
 • brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza,
 • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
 • brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść,
 • wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
 • formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami, pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • posiadamy zaimplementowany mechanizm czytania tekstu w znacznej części postów oraz podstron.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę www.udsk.pl do wytycznych w/w Ustawy.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej it@udsk.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 • Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren UDSK:
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   Szpital posiada 4 wejścia dla pacjentów, każde z nich przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście główne zlokalizowane na dziedzińcu wewnętrznym od strony ul. Waszyngtona,  dwa wejścia z dziedzińca od  strony ul. Żelaznej, oraz wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:W UDSK znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (windy) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. Osoby korzystające z przestrzeni komunikacyjnych mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku szpitala. W kompleksie szpitalnym dostępne są również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
  Budynek szpitala przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu szpitala znajduje się jedna platforma oraz dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń w obiekcie szpitalnym.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny
i głosowy (tablice informacyjne, portier).

Osobom ze szczególnymi potrzebami są zapewnione możliwości ewakuacji (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, DSO, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Kompleks szpitalny posiada miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parkingu wewnętrznym.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

 • Szpital zapewnia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się osobom niedosłyszącym, które zgłoszą potrzebę obecności tłumacza języka migowego.

Korzystanie z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza migowego 

 • W UDSK w Białymstoku pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem
 • Zasady organizacyjne:
  • zgłoszenie poprzez formularz chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do Szpitala poprzez e-mail, list/pismo lub fax
  • formularz można przekazać:
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@udsk.pl,
  • osobiście w Sekretariacie Szpitala,
  • faksem na numer 742 18 38
  • zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia;
  • po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym;
  • pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.

 

 

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ